بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
معرفی مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی به عنوان چارچوبی اخلاقی سازمان را در مشارکت به امور اجتماعی که  عمل به آن در سطح وسیع به منفعت جامعه خواهد بود، متعهد می سازد. مسئولیت اجتماعی به این معناست که سازمان به عنوان عضوی از جامعه، مشارکت فعالانه دارد و نسبت به مشکلات و معضلات بی تفاوت نبوده و در تغییرات و بهبود شرایط می تواند سهیم باشد. این مشارکت و حضور فعال، از شرکت در پاکسازی محیط زیست تا کمک نقدی یا شرکت در مراسم اجتماعی را در بر می گیرد.

مسئولیت اجتماعی در نقطه مقابل بی تفاوتی قرار دارد؛ هرگاه معضل یا مشکلی در جامعه پدید بیاید هر سازمان مسئول، وظیفه خود می داند برای رفع آن معضل به نوبه خود مشارکت موثر داشته باشد تا در رفع آن بکوشد. مسئولیت اجتماعی  طیف گسترده ای از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و امور خیریه را در بر می گیرد و افراد جامعه در هر سطح و طبقه ای، در قبال معضلات و اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهد مسئول هستند و تحت هیچ شرایطی این مسئولیت از آنان ساقط نمی شود.

برای مسئولیت پذیری تنها شرکت در فعالیت های اجتماعی کافی نیست بلکه باید این مسئولیت به سبک زندگی فردی و سازمانی و بخشی از ارزش ها و سیستم اعتقادی تبدیل شود تا بتوان گفت فرد و یا سازمان  از نظر اجتماعی مسئول است.

احساس مسئولیت برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی به ارتقای کیفی و بهبود زندگی افراد جامعه کمک می کند.

 

about us