بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بازدید دکتر رسولیان از مرکز آموزش علمی و کاربردی مجتمع سنگ آهن سنگان

به گزارش روابط عمومی مجتمع، در این بازدید ضمن آشنایی با پرسنل شاغل مرکز، دکتر رسولیان پیشنهاد استفاده از ظرفیت دانشگاه در ارائه دوره های کوتاه مدت جهت ارتقا نیروی انسانی و متخصص شاغل در مجتمع و سایر مجتمع های معدنی منطقه را دادند

about us

1402/11/19