بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
ازسرگیری استخراج و پیش فرآوری سنگ آهن پلاسری

چاپ مصاحبه مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان در شماره سوم ویژه نامه چشم انداز ملل - خرداد ماه 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

about us

1400/04/13