بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
تبریک سال نو

 

 

 

 

 

 

 

تبریک سال نو توسط  حسن جعفری مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان به پرسنل مجتمع

 

about us

1401/01/14