بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
مزایده ها و مناقصه ها
فروش لوله های موجود در انبار اسقاط مجتمع

فروش لوله های موجود در انبار اسقاط مجتمع.مجتمع سنگ آهن سنگان

استخراج و پیش فرآوری سنگ آهن پلاسری از محدوده های دارای مجوز و بارگیری و حمل به دپوهای ماده معدنی و باطله به میزان 200000تن در محدوده سنگ آهن پلاسر 238 هکتاری

استخراج و پیش فرآوری سنگ آهن پلاسری از محدوده های دارای مجوز و بارگیری و حمل به دپوهای ماده معدنی و باطله به میزان 200000تن در محدوده سنگ آهن پلاسر 238 هکتاری

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

استخراج و پیش فرآوری سنگ آهن پلاسری از محدوده های دارای مجوز و بارگیری و حمل به دپوهای ماده معدنی و باطله به میزان 600000 تن در محدوده سنگ آهن پلاسر ققنوس

استخراج و پیش فرآوری سنگ آهن پلاسری از محدوده های دارای مجوز و بارگیری و حمل به دپوهای ماده معدنی و باطله به میزان 600000 تن در محدوده سنگ آهن پلاسر ققنوس

اجرای زیرسازی و آسفالت باند دوم ورودی و مسیر دسترسی ساختمانهای در دست اکتشاف و آزمایشگاه،اجرای آسفالت مسیر دسترسی باشگاه ورزشی مهمانسرا و بهسازی اجرای روکش آسفالت

اجرای زیرسازی و آسفالت باند دوم ورودی و مسیر دسترسی ساختمانهای در دست اکتشاف و آزمایشگاه،اجرای آسفالت مسیر دسترسی باشگاه ورزشی مهمانسرا و بهسازی اجرای روکش آسفالت

تامین تجهیزات و نصب سیستم های اعلان حریق خودکار اماکن و ساختمان های مجتمع سنگ آهن سنگان

تامین تجهیزات و نصب سیستم های اعلان حریق خودکار اماکن و ساختمان های مجتمع سنگ آهن سنگان

توسعه،بهسازی وساماندهی(بلوارکشی) مسیر ترافیک و تردد بین واحدهای خردایش و فرآوری

توسعه،بهسازی وساماندهی(بلوارکشی) مسیر ترافیک و تردد بین واحدهای خردایش و فرآوری

خرید آهن آلات جهت ساخت قفسه های انبار نمونه حفاری اکتشافی

خرید آهن آلات جهت ساخت قفسه های انبار نمونه حفاری اکتشافی

ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

تجدید مناقصه خرید امتیاز بهره برداری و استقرار سیستم های نرم افزاری و سفارشی سازی سیستم های استقرار یافته بر اساس نیاز خریدار

تجدید مناقصه خرید امتیاز بهره برداری و استقرار سیستم های نرم افزاری و سفارشی سازی سیستم های استقرار یافته بر اساس نیاز خریدار

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

حفر و اجرای چاه ارت به تعداد 84 حلقه

حفر و اجرای چاه ارت به تعداد 84 حلقه

احداث سوله انبار

احداث سوله انبار

توسعه،بهسازی وساماندهی(بلوارکشی) مسیر ترافیک و تردد بین واحدهای خردایش و فرآوری

توسعه،بهسازی وساماندهی(بلوارکشی) مسیر ترافیک و تردد بین واحدهای خردایش و فرآوری