بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

about us

1402/02/27