بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
گنجینه ای در دیار شرق

توسعه پایدار، سرلوحه مجتمع سنگ آهن سنگان

چاپ مصاحبه مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان در شماره 132 ماهنامه تحلیلی صنایع معدنی و فلزی ایران - اخبار فلزات - خردادماه 1400

 

 

 

 

 

 

 

about us

1400/04/13