24/01/1400

 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

نظام پیشنهادات:  

  1- با توجه به اینکه جهت ایده های کاربردی و قابل توجیه اقتصادی،پس از طرح در کارگروه، مشوق در نظر گرفته می شود، لذا در تکمیل فرم دقت لازم معمول دارید.
  2- زمان ثبت ایده ها توسط سیستم بصورت خودکار لحاظ می شود.

  3- ایده های قابل طرح درکلیه حیطه های فعالیت صنعتی معدنی در مجتمع سنگان و منطقه ویژه صنعتی معدنی سنگان را شامل می گردد.

---------------------------------

 

نظام پیشنهادات:  

  1- با توجه به اینکه جهت ایده های کاربردی و قابل توجیه اقتصادی،پس از طرح در کارگروه، مشوق در نظر گرفته می شود، لذا در تکمیل فرم دقت لازم معمول دارید.
  2- زمان ثبت ایده ها توسط سیستم بصورت خودکار لحاظ می شود.

  3- ایده های قابل طرح درکلیه حیطه های فعالیت صنعتی معدنی در مجتمع سنگان و منطقه ویژه صنعتی معدنی سنگان را شامل می گردد.

---------------------------------

 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر