08/12/1399
متن متحرک

 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

فاز آماده سازی معدن A مجتمع سنگ آهن سنگان

يك خطا رخ داد.
خطا: فاز آماده سازی معدن A مجتمع سنگ آهن سنگان در حال حاضر مقدور نمی باشد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر