27/04/1398

 در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمي پسندي دوري كني . . . حضرت امام علی (ع)         خیلی اوقات آدم از آن دسته خصلتهای بد دیگران ، که در وجود خودش نیز قرار دارد ابراز انزجار می کند  . . .    شادروان دکتر علی شریعتی

 


اكتشافات تفصيلي و آماده سازي ابنيه معدن

نقشه برداري و تهيه نقشه توپوگرافي و زمين شناسي توده معدني

احداث جاده هاي دسترسي با عرض 5 متر

احداث راه ها با عرض5 متر و طول تقريبي12 كيلومتر به منظور دسترسي به سكوهاي حفاري واقع در توده  B و C   شمالي اجرا گرديده است

حفاري با شبكه 200×100 و 100×100 و 50×50متر به مقدار بيش از 100 هزار متر و بايگاني نمودن آن ها در محل انبار نمونه هاي اكتشافي

آزمايش نمونه ها: تعداد 104045 نمونه آناليز آهن انجام شده است. نمونه پس از آماده سازي در آزمايشگاه بنا به ضرورت آناليز چند عنصري مي گردد

احداث جاده با عرض 25 متر

اين جاده به طول تقريبي4/5 كيلومتر به منظور دسترسي تعميرگاه ها به سكوي سنگ شكن اوليه جهت عبور  كاميون هاي بزرگ معدني احداث كه عمليات اجرايي آن در سال 1381 به اتمام رسيده است.

آماده سازي سكوي سنگ شكن: اين فعاليت شامل عمليات اجرايي جهت كاهش ارتفاع، تسطيح محوطه و  بطور كلي آماده سازي سكوي سنگ شكن توده B و اتصال آن به جاده دسترسي 25 متري مي باشد. حجم عمليات  خاكي به ميزان 1/2 ميليون مترمكعب خاكبرداري و خاكريزي صورت پذيرفته است.

 

نقشه برداري و تهيه نقشه توپوگرافي و زمين شناسي توده معدني

احداث جاده هاي دسترسي با عرض 5 متر

احداث راه ها با عرض5 متر و طول تقريبي12 كيلومتر به منظور دسترسي به سكوهاي حفاري واقع در توده  B و C   شمالي اجرا گرديده است

حفاري با شبكه 200×100 و 100×100 و 50×50متر به مقدار بيش از 100 هزار متر و بايگاني نمودن آن ها در محل انبار نمونه هاي اكتشافي

آزمايش نمونه ها: تعداد 104045 نمونه آناليز آهن انجام شده است. نمونه پس از آماده سازي در آزمايشگاه بنا به ضرورت آناليز چند عنصري مي گردد

احداث جاده با عرض 25 متر

اين جاده به طول تقريبي4/5 كيلومتر به منظور دسترسي تعميرگاه ها به سكوي سنگ شكن اوليه جهت عبور  كاميون هاي بزرگ معدني احداث كه عمليات اجرايي آن در سال 1381 به اتمام رسيده است.

آماده سازي سكوي سنگ شكن: اين فعاليت شامل عمليات اجرايي جهت كاهش ارتفاع، تسطيح محوطه و  بطور كلي آماده سازي سكوي سنگ شكن توده B و اتصال آن به جاده دسترسي 25 متري مي باشد. حجم عمليات  خاكي به ميزان 1/2 ميليون مترمكعب خاكبرداري و خاكريزي صورت پذيرفته است.

 

مطالعات زيربنايي و خدمات مهندسي

·             مطالعات عمومي اوليه

·             مطالعات آب هاي زيرزميني

·             نقشه برداري

·             مطالعات مكانيك خاك

·             مطالعات لرزه خيزي

·             محيط و فضاي سبز

·             مطالعات اجتماعي

·             مطالعات انفورماتيك

·             مطالعات مهندسي ارزش

·             مطالعات كنترل پروژه

·             مطالعات زيست محيطي

·             مطالعات گاز و گازرساني

  ♦مطالعات بررسي و تهيه مواد اوليه توليد گندله سازي آهن

·             مطالعات عمومي اوليه

·             مطالعات آب هاي زيرزميني

·             نقشه برداري

·             مطالعات مكانيك خاك

·             مطالعات لرزه خيزي

·             محيط و فضاي سبز

·             مطالعات اجتماعي

·             مطالعات انفورماتيك

·             مطالعات مهندسي ارزش

·             مطالعات كنترل پروژه

·             مطالعات زيست محيطي

·             مطالعات گاز و گازرساني

  ♦مطالعات بررسي و تهيه مواد اوليه توليد گندله سازي آهن

فعاليت هاي جانبي و زيربنايي

·          ♦احداث راه اصلي ورودي به مجتمع

·        ♦احداث راه ورودي به مجتمع جهت انتقال محصول توليدي به مبادي مصرف كه از 4 باند به طول 10 كيلومتر و عرض كلي 23/30 متر تشكيل گرديده است. اين راه در ابتداي سال 86 تكميل و آماده بهره برداري گرديد.

·         ♦احداث ساختمان

 مجموع ساختمان هاي احداثي 12000 مترمربع مي باشد كه شامل ساختمان مديريت به مساحت 2160 مترمربع است.

تعميرگاه مركزي ماشين آلات سنگين و سبك به مساحت 3320 مترمربع كه سرويس دهي ماشين آلات سنگين و سبك  را انجام مي دهد.

جهت رفاه و آسايش كاركنان، تعداد 6 دستگاه ساختمان ويلايي به مساحت 1590 مترمربع و مهمانسرا به مساحت 1320 مترمربع احداث گرديده است.

به منظور پر كردن اوقات فراغت كاركنان شاغل در سايت سنگان يك سالن ورزشي با زيربناي 2100 متر احداث كه شامل بدن سازي، سالن فوتسال، سالن بيليارد و ..... مي باشد.

يك دستگاه آشپزخانه با تجهيزات كامل به مساحت 200 مترمربع جهت سرويس دهي به كاركنان، احداث و سالن غذاخوري بازسازي گرديده است.

·         ♦احداث راه هاي دسترسي

·         ♦محوطه سازي و تسطيح

·         ♦احداث فضاي سبز

مقدار 11 هكتار فضاي سبز در سايت و مهمانسراي سنگان انجام گرفته است.

خريد زمين و اراضي منابع طبيعي

·          ♦احداث راه اصلي ورودي به مجتمع

·        ♦احداث راه ورودي به مجتمع جهت انتقال محصول توليدي به مبادي مصرف كه از 4 باند به طول 10 كيلومتر و عرض كلي 23/30 متر تشكيل گرديده است. اين راه در ابتداي سال 86 تكميل و آماده بهره برداري گرديد.

·         ♦احداث ساختمان

 مجموع ساختمان هاي احداثي 12000 مترمربع مي باشد كه شامل ساختمان مديريت به مساحت 2160 مترمربع است.

تعميرگاه مركزي ماشين آلات سنگين و سبك به مساحت 3320 مترمربع كه سرويس دهي ماشين آلات سنگين و سبك  را انجام مي دهد.

جهت رفاه و آسايش كاركنان، تعداد 6 دستگاه ساختمان ويلايي به مساحت 1590 مترمربع و مهمانسرا به مساحت 1320 مترمربع احداث گرديده است.

به منظور پر كردن اوقات فراغت كاركنان شاغل در سايت سنگان يك سالن ورزشي با زيربناي 2100 متر احداث كه شامل بدن سازي، سالن فوتسال، سالن بيليارد و ..... مي باشد.

يك دستگاه آشپزخانه با تجهيزات كامل به مساحت 200 مترمربع جهت سرويس دهي به كاركنان، احداث و سالن غذاخوري بازسازي گرديده است.

·         ♦احداث راه هاي دسترسي

·         ♦محوطه سازي و تسطيح

·         ♦احداث فضاي سبز

مقدار 11 هكتار فضاي سبز در سايت و مهمانسراي سنگان انجام گرفته است.

خريد زمين و اراضي منابع طبيعي

اكتشاف و تأمين آب

·         حفاري پيزومتر و لوله گذاري چاه هاي پيزومتر كه شامل 7600 متر حفاري و لوله گذاري چاه هاي اكتشافي و پيزومتري مي باشد.

·         حفاري بهره برداري و لوله گذاري چاه هاي بهره برداري

·         حفاري بهره برداري و لوله گذاري چاه هاي بهره برداري كه شامل 4200 متر حفاري و لوله گذاري چاه هاي بهره برداري همراه با فيلتراسيون، گراول پكينگ و مهار سر چاه مي باشد.

·         عمليات پمپاژ چاه ها

اين فعاليت به منظور انجام عمليات 15 حلقه چاه آب كه شامل 10 حلقه  چاه آب خام واقع در دشت خواف و 5 حلقه چاه آب شرب واقع در مرغزار مي باشد، صورت پذيرفت.

·         احداث مخازن

تعداد مخازن احداثي 5 دستگاه به حجم كلي 32050 مترمكعب كه شامل2 مخزن ذخيره 20000 مترمكعبي آب خام در محل سايت معدن، مخزن 700 مترمكعبي آب شرب واقع در محل سايت معدن، مخزن جمع آوري 9000 مترمكعبي در نزديكي چاه هاي آب، مخزن3500 مترمكعبي آب شرب در نزديكي روستاي مرغزار و مخزن 2000 مترمكعبي جهت آبياري فضاي سبز در محل سايت معدن احداث و به بهره برداري رسيده است.

·         احداث ايستگاه هاي پمپاژ آب و خط انتقال آب

اين طرح كه يكي از بزرگترين فعاليت هاي طرح محسوب مي گردد شامل عمليات اجرايي جهت احداث و تجهيز دو ايستگاه پمپاژ آب خام و شرب و 33/6 كيلومتر خط انتقال آب مي باشد. پس از پمباژ آب از چاه هاي مختلف و انتقال به پمپاژ خانه، از آن جا آب توسط پمپ به مخازن جمع آوري آب خام و آب شرب پمپ مي شود.

·         حق انشعاب آب

·         حفاري پيزومتر و لوله گذاري چاه هاي پيزومتر كه شامل 7600 متر حفاري و لوله گذاري چاه هاي اكتشافي و پيزومتري مي باشد.

·         حفاري بهره برداري و لوله گذاري چاه هاي بهره برداري

·         حفاري بهره برداري و لوله گذاري چاه هاي بهره برداري كه شامل 4200 متر حفاري و لوله گذاري چاه هاي بهره برداري همراه با فيلتراسيون، گراول پكينگ و مهار سر چاه مي باشد.

·         عمليات پمپاژ چاه ها

اين فعاليت به منظور انجام عمليات 15 حلقه چاه آب كه شامل 10 حلقه  چاه آب خام واقع در دشت خواف و 5 حلقه چاه آب شرب واقع در مرغزار مي باشد، صورت پذيرفت.

·         احداث مخازن

تعداد مخازن احداثي 5 دستگاه به حجم كلي 32050 مترمكعب كه شامل2 مخزن ذخيره 20000 مترمكعبي آب خام در محل سايت معدن، مخزن 700 مترمكعبي آب شرب واقع در محل سايت معدن، مخزن جمع آوري 9000 مترمكعبي در نزديكي چاه هاي آب، مخزن3500 مترمكعبي آب شرب در نزديكي روستاي مرغزار و مخزن 2000 مترمكعبي جهت آبياري فضاي سبز در محل سايت معدن احداث و به بهره برداري رسيده است.

·         احداث ايستگاه هاي پمپاژ آب و خط انتقال آب

اين طرح كه يكي از بزرگترين فعاليت هاي طرح محسوب مي گردد شامل عمليات اجرايي جهت احداث و تجهيز دو ايستگاه پمپاژ آب خام و شرب و 33/6 كيلومتر خط انتقال آب مي باشد. پس از پمباژ آب از چاه هاي مختلف و انتقال به پمپاژ خانه، از آن جا آب توسط پمپ به مخازن جمع آوري آب خام و آب شرب پمپ مي شود.

·         حق انشعاب آب

معادن

احداث جاده هاي دسترسي:

        از توده هاي معدني B  و Cn به سكوي سنگ شكن اوليه جاده اي بطول 3 كيلومتر از توده B و 4 كيلومتر از توده Cn احداث كه بالغ بر يكصد هزار مترمكعب عمليات خاكريزي، 1/5 ميليون مترمكعب عمليات خاكبرداري و باطله برداري صورت پذيرفته است. جهت آماده سازي توده سكوي استخراجي B  و Cn بالغ بر چهار ميليون متر مكعب باطله برداري صورت پذيرفته است. جاده هاي دسترسي به عرض 25 متر و شيب حداكثر 12 درصد مي باشد. با توجه به مجاورت سكوي سنگ شكن و تأسيسات آن به محـدوده كاواك هاي استـخراجي توده هاي B و C شمالي، پيت هاي استخراجي معدن و سكوي سنگ شكن در داخل سايت يك گنجانده شده است. عمليات استخراجي توده هاي B و C شمالي به منظور توليد 2/6 ميليون تن گندله در فاز اول توسعه به صورت همزمان و با روش روباز صورت مي گيرد.

در ابتدا حفاري در معدن توسط دريل واگن هاي چرخشي با قطر 250 ميلي متر براي باطله و كانسنگ صورت مي گيرد.

خرج اصلي عمليات آتشباري در پله هاي استخراجي آنفو بوده و از فشنگ هاي ديناميت بعنوان خرج اوليه استفاده مي گردد. پس از انفجار باربري كانسنگ به مقصد سنگ شكن و باطله به سمت دمپ هاي باطله توسط دامپ تراك هاي 90 تني انجام مي پذيرد.

احداث جاده هاي دسترسي:

        از توده هاي معدني B  و Cn به سكوي سنگ شكن اوليه جاده اي بطول 3 كيلومتر از توده B و 4 كيلومتر از توده Cn احداث كه بالغ بر يكصد هزار مترمكعب عمليات خاكريزي، 1/5 ميليون مترمكعب عمليات خاكبرداري و باطله برداري صورت پذيرفته است. جهت آماده سازي توده سكوي استخراجي B  و Cn بالغ بر چهار ميليون متر مكعب باطله برداري صورت پذيرفته است. جاده هاي دسترسي به عرض 25 متر و شيب حداكثر 12 درصد مي باشد. با توجه به مجاورت سكوي سنگ شكن و تأسيسات آن به محـدوده كاواك هاي استـخراجي توده هاي B و C شمالي، پيت هاي استخراجي معدن و سكوي سنگ شكن در داخل سايت يك گنجانده شده است. عمليات استخراجي توده هاي B و C شمالي به منظور توليد 2/6 ميليون تن گندله در فاز اول توسعه به صورت همزمان و با روش روباز صورت مي گيرد.

در ابتدا حفاري در معدن توسط دريل واگن هاي چرخشي با قطر 250 ميلي متر براي باطله و كانسنگ صورت مي گيرد.

خرج اصلي عمليات آتشباري در پله هاي استخراجي آنفو بوده و از فشنگ هاي ديناميت بعنوان خرج اوليه استفاده مي گردد. پس از انفجار باربري كانسنگ به مقصد سنگ شكن و باطله به سمت دمپ هاي باطله توسط دامپ تراك هاي 90 تني انجام مي پذيرد.

سنگ شكن اوليه

سكوي سنگ شكن اوليه در زميني به مساحت 5 هكتار و با حجم سنگ برداري بيش از يك ميليون مترمكعب و در افق 1440 متر از سطح دريا احداث گرديده است كه جهت حفر محل فونداسيون سنگ شكن اوليه بالغ بر 15 هزار مترمكعب عمليات سنگ برداري و تا عمق 30 متر صورت پذيرفته است. فونداسيون سنگ شكن با بتن ريزي حدود 3500 مترمكعب، آرماتوربندي به تناژ 350 تن در سه طبقه اجرا گرديده است. سنگ شكن از نوع ژيراتوري و به ظرفيت 1800 تن بر ساعت بوده كه وزن تجهيزات نصب شده آن 400 تن بوده كه شامل پوسته، شافت اصلي و آپرون فيدر(خوراك دهنده)، سيستم غبارگيري و ... مي باشد. هدف از احداث سنگ شكن خردايش سنگ از ابعاد 1200 ميلي متر به  200 ميلي متر مي باشد. اين سنگ شكن قابليت تخليه همزمان كانسنگ توسط 2 تراك 90 تني به داخل بونكر را دارا مي باشد. در محل سكوي سنگ شكن تأسيسات مربوط به آبرساني، پست برق، تعميرگاه و تجهيزات غبارگير ساخته و نصب گرديده است. وزن اسكلت فلزي به كار گرفته شده بالغ بر 250 تن مي باشد.

سكوي سنگ شكن اوليه در زميني به مساحت 5 هكتار و با حجم سنگ برداري بيش از يك ميليون مترمكعب و در افق 1440 متر از سطح دريا احداث گرديده است كه جهت حفر محل فونداسيون سنگ شكن اوليه بالغ بر 15 هزار مترمكعب عمليات سنگ برداري و تا عمق 30 متر صورت پذيرفته است. فونداسيون سنگ شكن با بتن ريزي حدود 3500 مترمكعب، آرماتوربندي به تناژ 350 تن در سه طبقه اجرا گرديده است. سنگ شكن از نوع ژيراتوري و به ظرفيت 1800 تن بر ساعت بوده كه وزن تجهيزات نصب شده آن 400 تن بوده كه شامل پوسته، شافت اصلي و آپرون فيدر(خوراك دهنده)، سيستم غبارگيري و ... مي باشد. هدف از احداث سنگ شكن خردايش سنگ از ابعاد 1200 ميلي متر به  200 ميلي متر مي باشد. اين سنگ شكن قابليت تخليه همزمان كانسنگ توسط 2 تراك 90 تني به داخل بونكر را دارا مي باشد. در محل سكوي سنگ شكن تأسيسات مربوط به آبرساني، پست برق، تعميرگاه و تجهيزات غبارگير ساخته و نصب گرديده است. وزن اسكلت فلزي به كار گرفته شده بالغ بر 250 تن مي باشد.

نوار نقاله

سنگ پس از خردايش در سنگ شكن اوليه توسط نوار نقاله اي بطول 4/7 كيلومتر به اولين نوار نقاله روباز به طول افقي 900 متر منتقل مي شوند و سپس توسط دومين نوار به طول افقي 3800 متر به سايت كارخانه حمل و دپو مي گردد. جهت تسطيح مسير نوار نقاله بالغ بر150 مترمكعب عمليات خاكبرداري، 50 هزار مترمكعب خاكريزي و 500 مترمكعب بتن ريزي صورت پذيرفته است. وزن تجهيزات نصب شده مربوط به نوار نقاله بيش از 2 هزار تن مي باشد.

سنگ پس از خردايش در سنگ شكن اوليه توسط نوار نقاله اي بطول 4/7 كيلومتر به اولين نوار نقاله روباز به طول افقي 900 متر منتقل مي شوند و سپس توسط دومين نوار به طول افقي 3800 متر به سايت كارخانه حمل و دپو مي گردد. جهت تسطيح مسير نوار نقاله بالغ بر150 مترمكعب عمليات خاكبرداري، 50 هزار مترمكعب خاكريزي و 500 مترمكعب بتن ريزي صورت پذيرفته است. وزن تجهيزات نصب شده مربوط به نوار نقاله بيش از 2 هزار تن مي باشد.

كارخانه هاي كنسانتره سازي و گندله سازي

كارخانه متشكل از: استوك پايل هاي ماده معدني، كارخانه كنسانتره سازي، كارخانه گندله سازي ، انبار كنسانتره و گندله، تيكنرهاي تصفيه آب، دفاتر اداري و ايستگاه بارگيري مي باشد.

كارخانه كنسانتره در زميني به مساحت 60 هكتار احداث گرديد. جهت تسطيح محل احداث كارخانه بيش از يك ميليون مترمكعب عمليات خاكبرداري، دويست هزار مترمكعب عمليات خاكريزي انجام گرديده است.

زيربناي سالن كارخانه5400 مترمربع مي باشد كه جهت اجراي فونداسيون هاي كارخانه بالغ بر 500 هزار مترمكعب خاكبرداري و 150 هزار مترمكعب خاكريزي انجام گرفته است. حجم بتن ريزي فونداسيون هاي تجهيزات بيش از 65 هزار مترمكعب و بيش از 6 هزار تن آرماتوربندي صورت پذيرفته است. وزن اسكلت فلزي سالن كنسانتره در حدود 4 هزار تن مي باشد. كارخانه متشكل از محل انباشت مواد(استوك پايل)، تجهيزات خردايش(آسياب ها)، پرعيارسازي، آبگيري(فيلتراسيون)،  بازيافت آب(تيكنر) و انبار كنسانتره مي باشد.

وزن تجهيزات بكار رفته در كارخانه 10 هزار تن مي باشد كه اولين محموله در تاريخ87/9/6 وارد سايت گرديد. تجهيزات شامل سيستم برداشت سنگ، آسياب خودشكن، آسياب هاي گلوله اي و برجي، پرعيارسازي و گوگردزدايي(فلوتاسيون)،آب­گیری(فيلتراسيون) و بازيافت آب (تيكنرها)  مي باشد. جهت بازيافت و برگشت آب به چرخه توليد، از دو دستگاه تيكنر كه قطر هر يك 54 متر مي باشد كه مواد باطله را پس از ته نشيني به سد باطله پمپاژ و آب بازيافت شده  به خط توليد برگشت داده مي شود.

سنگ استخراجی از معادن جهت ورود به کراشر به اندازه های حداکثر 1200 میلی متر درآمده و پس از خردایش در کراشر به حداکثر 200 میلی متر می رسد. نوارنقاله ای به طول 4/7 کیلومتر سنگ خرد شده را به کارخانه کنسانتره انتقال می‌دهد. مراحل خردایش توسط آسیا های خودشکن ،گلوله ای و سنگ شکن ثانویه تا رسیدن به اندازه 38 میکرون ادامه می یابد. خوراك ورودي از توده C N داراي گوگرد مي باشد كه جهت حذف گوگرد از فلوتاسيون استفاده مي گردد. سنگ پرعيار شده پس از آبگيري توسط فيلترها به انبار كنسانتره انتقال مي يابد. عيار محصول نهايي داراي 68 درصد آهن مي باشد. محصول توليدي قابل ارائه به مبادي مصرف و يا پس از احداث كارخانه گندله سازي تبديل به گندله سنگ آهن خواهد شد.

 

اهم فعاليت هاي انجام شده در پروژه گندله سازي كه تاكنون صورت گرفته به قرار ذيل مي باشد:

-        انتخاب پیمانکار احداث کارخانه گندله سازی (شرکت سازه های صنعتی آذران با همکاری تکنولوژیست های خارجی و نو-ها)

-        تحویل زمین به پیمانکار 

     شروع فعالیتهای طراحی و مهندسی برای ساختمانهای نیمه صنعتی و پشتیبانی

-        ادامه عملیات اجرائی در بخش سازه­های ساختمانهای اداری و پشتیبانی

 

-        انعقاد قرارداد با شرکت نو- ها برای انجام خدمات مهندسی بخش داخلی و شروع مذاکرات قراردادی با تعدادی از سازندگان داخلی. 

ميزان مصرف انرژي بمنظور اجراي توليد 5 ميليون تن گندله سنگ آهن(فاز يك) 

 

 

شرح

مختصات فني

آب

105 ليتر بر ثانيه

برق

75 مگاوات

گاز

125 ميليون متر مكعب در سال

كارخانه متشكل از: استوك پايل هاي ماده معدني، كارخانه كنسانتره سازي، كارخانه گندله سازي ، انبار كنسانتره و گندله، تيكنرهاي تصفيه آب، دفاتر اداري و ايستگاه بارگيري مي باشد.

كارخانه كنسانتره در زميني به مساحت 60 هكتار احداث گرديد. جهت تسطيح محل احداث كارخانه بيش از يك ميليون مترمكعب عمليات خاكبرداري، دويست هزار مترمكعب عمليات خاكريزي انجام گرديده است.

زيربناي سالن كارخانه5400 مترمربع مي باشد كه جهت اجراي فونداسيون هاي كارخانه بالغ بر 500 هزار مترمكعب خاكبرداري و 150 هزار مترمكعب خاكريزي انجام گرفته است. حجم بتن ريزي فونداسيون هاي تجهيزات بيش از 65 هزار مترمكعب و بيش از 6 هزار تن آرماتوربندي صورت پذيرفته است. وزن اسكلت فلزي سالن كنسانتره در حدود 4 هزار تن مي باشد. كارخانه متشكل از محل انباشت مواد(استوك پايل)، تجهيزات خردايش(آسياب ها)، پرعيارسازي، آبگيري(فيلتراسيون)،  بازيافت آب(تيكنر) و انبار كنسانتره مي باشد.

وزن تجهيزات بكار رفته در كارخانه 10 هزار تن مي باشد كه اولين محموله در تاريخ87/9/6 وارد سايت گرديد. تجهيزات شامل سيستم برداشت سنگ، آسياب خودشكن، آسياب هاي گلوله اي و برجي، پرعيارسازي و گوگردزدايي(فلوتاسيون)،آب­گیری(فيلتراسيون) و بازيافت آب (تيكنرها)  مي باشد. جهت بازيافت و برگشت آب به چرخه توليد، از دو دستگاه تيكنر كه قطر هر يك 54 متر مي باشد كه مواد باطله را پس از ته نشيني به سد باطله پمپاژ و آب بازيافت شده  به خط توليد برگشت داده مي شود.

سنگ استخراجی از معادن جهت ورود به کراشر به اندازه های حداکثر 1200 میلی متر درآمده و پس از خردایش در کراشر به حداکثر 200 میلی متر می رسد. نوارنقاله ای به طول 4/7 کیلومتر سنگ خرد شده را به کارخانه کنسانتره انتقال می‌دهد. مراحل خردایش توسط آسیا های خودشکن ،گلوله ای و سنگ شکن ثانویه تا رسیدن به اندازه 38 میکرون ادامه می یابد. خوراك ورودي از توده C N داراي گوگرد مي باشد كه جهت حذف گوگرد از فلوتاسيون استفاده مي گردد. سنگ پرعيار شده پس از آبگيري توسط فيلترها به انبار كنسانتره انتقال مي يابد. عيار محصول نهايي داراي 68 درصد آهن مي باشد. محصول توليدي قابل ارائه به مبادي مصرف و يا پس از احداث كارخانه گندله سازي تبديل به گندله سنگ آهن خواهد شد.

 

اهم فعاليت هاي انجام شده در پروژه گندله سازي كه تاكنون صورت گرفته به قرار ذيل مي باشد:

-        انتخاب پیمانکار احداث کارخانه گندله سازی (شرکت سازه های صنعتی آذران با همکاری تکنولوژیست های خارجی و نو-ها)

-        تحویل زمین به پیمانکار 

     شروع فعالیتهای طراحی و مهندسی برای ساختمانهای نیمه صنعتی و پشتیبانی

-        ادامه عملیات اجرائی در بخش سازه­های ساختمانهای اداری و پشتیبانی

 

-        انعقاد قرارداد با شرکت نو- ها برای انجام خدمات مهندسی بخش داخلی و شروع مذاکرات قراردادی با تعدادی از سازندگان داخلی. 

ميزان مصرف انرژي بمنظور اجراي توليد 5 ميليون تن گندله سنگ آهن(فاز يك) 

 

 

شرح

مختصات فني

آب

105 ليتر بر ثانيه

برق

75 مگاوات

گاز

125 ميليون متر مكعب در سال

انبار كنسانتره

انبار كنسانتره در زميني به مساحت10000 مترمربع و به ظرفيت 180 هزار تن احداث كه جهت ساخت آن بالغ بر 20 هزار مترمكعب عمليات خاكبرداري، هزار مترمكعب خاكريزي، 12 هزار مترمكعب بتن ريزي و 2 هزار تن اسكلت فلزي نصب گرديده است.

وزن تجهيزات انباشت و برداشت محصول از انبار بيش از 400 تن مي باشد.

انبار كنسانتره در زميني به مساحت10000 مترمربع و به ظرفيت 180 هزار تن احداث كه جهت ساخت آن بالغ بر 20 هزار مترمكعب عمليات خاكبرداري، هزار مترمكعب خاكريزي، 12 هزار مترمكعب بتن ريزي و 2 هزار تن اسكلت فلزي نصب گرديده است.

وزن تجهيزات انباشت و برداشت محصول از انبار بيش از 400 تن مي باشد.

ايستگاه راه آهن

جهت آماده سازي بستر ايستگاه راه آهن داخلي طرح بيش از 250 هزار مترمكعب عمليات خاكريزي، بيش از 20 مترمكعب عمليات بتن ريزي براي احداث 3 دهنه پل در ايستگاه انجام گرديده است. طول ايستگاه داخلي 16 كيلومتر بوده كه داراي 16 كيلومتر ريل گزاري، نصب 40 دستگاه سوزن، سيني دوار و بيش از 37 هزار مترمكعب بالاست ريزي انجام پذيرفته است. ظرفيت ايستگاه 8 ميليون تن در سال و قابل افزايش به 15 ميليون تن مي باشد.

ساختمان ها و تأسيسات ساخته شده در ايستگاه شامل:

 

ساختمان

متراژ زيربنا (متر مربع)

ايستگاه مسافربري

386

ساختمان علائم

886

ساختمان شن گيري

36

ساختمان روغن گيري

96

پست بازديد

66/5

سوزنباني

10

جاده آسفالته دسترسي ايستگاه

بطول 2 كيلومتر

جهت آماده سازي بستر ايستگاه راه آهن داخلي طرح بيش از 250 هزار مترمكعب عمليات خاكريزي، بيش از 20 مترمكعب عمليات بتن ريزي براي احداث 3 دهنه پل در ايستگاه انجام گرديده است. طول ايستگاه داخلي 16 كيلومتر بوده كه داراي 16 كيلومتر ريل گزاري، نصب 40 دستگاه سوزن، سيني دوار و بيش از 37 هزار مترمكعب بالاست ريزي انجام پذيرفته است. ظرفيت ايستگاه 8 ميليون تن در سال و قابل افزايش به 15 ميليون تن مي باشد.

ساختمان ها و تأسيسات ساخته شده در ايستگاه شامل:

 

ساختمان

متراژ زيربنا (متر مربع)

ايستگاه مسافربري

386

ساختمان علائم

886

ساختمان شن گيري

36

ساختمان روغن گيري

96

پست بازديد

66/5

سوزنباني

10

جاده آسفالته دسترسي ايستگاه

بطول 2 كيلومتر

تعميرگاه ها

اين سايت در حد فاصل جنوب غربي معدن و سكوي سنگ شكن قراردارد و مساحت آن 2 هكتار مي باشد.

در حال حاضر ساختمان هاي مديريت، اداري و فني، آزمايشگاه، انبار نمونه ها، تعميرگاه ماشين آلات و ساختمان مخابرات در اين ساختمان واقع شده اند.

اين سايت در حد فاصل جنوب غربي معدن و سكوي سنگ شكن قراردارد و مساحت آن 2 هكتار مي باشد.

در حال حاضر ساختمان هاي مديريت، اداري و فني، آزمايشگاه، انبار نمونه ها، تعميرگاه ماشين آلات و ساختمان مخابرات در اين ساختمان واقع شده اند.

سد باطله

  تجهيزات دورريزي باطله در جنوب شرقي كارخانه  و در فاصله 3 كيلومتري آن واقع شده كه متشكل از يك سلول 15 و 2 سلول 18 ميليون مترمكعبي مي باشد. مساحت سد باطله 400 هكتار مي باشد. طول آن 2 كيلومتر و عرض آن 500 متر مي باشد. اين تجهيزات جهت تخليه مواد زايد براي 34 سال فعاليت كارخانه طراحي شده است. عمليات خاكريزي و خاكبرداري سد باطله از زمستان سال 1389 آغاز گرديد. عمليات خاكريزي و خاكبرداري سد باطله در زمستان سال 1389 آغاز و در پاییز 91 به پایان رسید.

  تجهيزات دورريزي باطله در جنوب شرقي كارخانه  و در فاصله 3 كيلومتري آن واقع شده كه متشكل از يك سلول 15 و 2 سلول 18 ميليون مترمكعبي مي باشد. مساحت سد باطله 400 هكتار مي باشد. طول آن 2 كيلومتر و عرض آن 500 متر مي باشد. اين تجهيزات جهت تخليه مواد زايد براي 34 سال فعاليت كارخانه طراحي شده است. عمليات خاكريزي و خاكبرداري سد باطله از زمستان سال 1389 آغاز گرديد. عمليات خاكريزي و خاكبرداري سد باطله در زمستان سال 1389 آغاز و در پاییز 91 به پایان رسید.

تأمين برق، برق رساني و مخابرات

 

      احداث پست 132 كيلو ولت

به منظور تأمين برق مصرفي مورد نياز طرح در زمان بهره برداري يك ايستگاه پست تبديل برق فشار قوي 132 كيلو ولت به 20 كيلو ولت احداث گرديده است.

اين پست داراي 6 فيدر است كه 5 فيدر آن متعلق به طرح (2 فيدر براي كارخانه گندله سازي و 3 فيدر براي كارخانه كنسانتره) مي باشد.

         انتقال نيرو

 سيستم توزيع برق و روشنايي

  مخابرات، تجهيزات مخابراتي، حق انشعابات تلفن و شبكه هاي LAN و MAN

 مخابرات:

طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان با توجه به نياز طرح، مـركز مخابرات 500 شماره­اي سايت معادن سنگان را تأسيس و تجهيز نمود.

 

      احداث پست 132 كيلو ولت

به منظور تأمين برق مصرفي مورد نياز طرح در زمان بهره برداري يك ايستگاه پست تبديل برق فشار قوي 132 كيلو ولت به 20 كيلو ولت احداث گرديده است.

اين پست داراي 6 فيدر است كه 5 فيدر آن متعلق به طرح (2 فيدر براي كارخانه گندله سازي و 3 فيدر براي كارخانه كنسانتره) مي باشد.

         انتقال نيرو

 سيستم توزيع برق و روشنايي

  مخابرات، تجهيزات مخابراتي، حق انشعابات تلفن و شبكه هاي LAN و MAN

 مخابرات:

طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان با توجه به نياز طرح، مـركز مخابرات 500 شماره­اي سايت معادن سنگان را تأسيس و تجهيز نمود.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر