29/10/1397

 در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمي پسندي دوري كني . . . حضرت امام علی (ع)

مدیر مجتمع

 

  

      مرتضی هاشم پور

         مدیر مجتمع

        تحصیلات : دکتری مدیریت

           

     

 
 
 
 
 
 

 

 

  

      مرتضی هاشم پور

         مدیر مجتمع

        تحصیلات : دکتری مدیریت

           

     

 
 
 
 
 
 

 

معاونین

 

 

           ناصر اسماعیل زاده

           معاون فنی و بهره برداری

        جانشین مدیر مجتمع

           تحصیلات : کارشناسی زمین شناسی

 

 

            مهرداد فغانی

            معاون اقتصادی و منابع انسانی

            تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

 

 

                 رضا رحمانی

           معاون برنامه ریزی ، توسعه

            تحصیلات : کارشناسی مهندسی معدن _ استخراج

 

 

 

           ناصر اسماعیل زاده

           معاون فنی و بهره برداری

        جانشین مدیر مجتمع

           تحصیلات : کارشناسی زمین شناسی

 

 

            مهرداد فغانی

            معاون اقتصادی و منابع انسانی

            تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

 

 

                 رضا رحمانی

           معاون برنامه ریزی ، توسعه

            تحصیلات : کارشناسی مهندسی معدن _ استخراج

 

مدیران

 

           حمزه بقال زاده

       مدیر حراست

        تحصیلات : کارشناس ارشد

      

 

 

             مسلم زنگوئی زوزنی

             مدیر روابط عمومی

        تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر

            

 

 

             سعید قلعه جوقی

             مدیر مالی

             تحصیلات : کارشناسی حسابداری

 

 

             احمد بدیعی

             مدیر بازرگانی

             تحصیلات : کارشناسی حقوق

 

 

             صنم نوروزیان

             مدیر امور حقوقی و قراردادهای مجتمع

             تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

 

             مهرداد قائمی

             مدیر معدن

             تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم 

        و بهره وری 

 

 

             بهروز حسنی سنگانی

             مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

             تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی _ مدیریت برنامه ریزی

 

 

             علی اکبر بادامه

             مدیر اکتشاف

             تحصیلات : کارشناسی ارشد زمین شناسی _ پترولوژی

 

 

             حجت بادوست

             مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

             تحصیلات : کارشناسی مهندسی صنایع _ تولید صنعتی

        کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA

 

 

             رسول شهمیری

             مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست

             تحصیلات : کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

       

 

 

             فاروق تدین رودی

             مدیر تحقیق و توسعه

             تحصیلات : کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی _ شهری، روستایی

 

 

             محمود حسنی سنگانی

             مدیر فن آوری اطلاعات IT

             تحصیلات : کارشناسی مهندسی پزشکی _ بالینی

 

 

             حسین خزائی زوزنی

             مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه

             تحصیلات : کارشناسی شیمی

 

 

            سید مرتضی شریفی مقدم

             مدیر خدمات فنی و پشتیبانی

        تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک

 

 

             مصطفی نقی زاده

             مدیر خردایش و انتقال مواد

             تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 

 

             محمد صدیق دربارپناه

             مدیر خطوط ریلی و جاده ای

             تحصیلات : کارشناسی زمین شناسی

 


 

 

           حمزه بقال زاده

       مدیر حراست

        تحصیلات : کارشناس ارشد

      

 

 

             مسلم زنگوئی زوزنی

             مدیر روابط عمومی

        تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر

            

 

 

             سعید قلعه جوقی

             مدیر مالی

             تحصیلات : کارشناسی حسابداری

 

 

             احمد بدیعی

             مدیر بازرگانی

             تحصیلات : کارشناسی حقوق

 

 

             صنم نوروزیان

             مدیر امور حقوقی و قراردادهای مجتمع

             تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

 

             مهرداد قائمی

             مدیر معدن

             تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم 

        و بهره وری 

 

 

             بهروز حسنی سنگانی

             مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

             تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی _ مدیریت برنامه ریزی

 

 

             علی اکبر بادامه

             مدیر اکتشاف

             تحصیلات : کارشناسی ارشد زمین شناسی _ پترولوژی

 

 

             حجت بادوست

             مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

             تحصیلات : کارشناسی مهندسی صنایع _ تولید صنعتی

        کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA

 

 

             رسول شهمیری

             مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست

             تحصیلات : کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

       

 

 

             فاروق تدین رودی

             مدیر تحقیق و توسعه

             تحصیلات : کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی _ شهری، روستایی

 

 

             محمود حسنی سنگانی

             مدیر فن آوری اطلاعات IT

             تحصیلات : کارشناسی مهندسی پزشکی _ بالینی

 

 

             حسین خزائی زوزنی

             مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه

             تحصیلات : کارشناسی شیمی

 

 

            سید مرتضی شریفی مقدم

             مدیر خدمات فنی و پشتیبانی

        تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک

 

 

             مصطفی نقی زاده

             مدیر خردایش و انتقال مواد

             تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 

 

             محمد صدیق دربارپناه

             مدیر خطوط ریلی و جاده ای

             تحصیلات : کارشناسی زمین شناسی

 


 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر