19/12/1399
منابع انسانی

واحد مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد.

به طور دقیق‌تر: جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی آنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد فضایی مطمئن و منصفانه برای کارکنان.

واحد مدیریت منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید.

حفظ انگیزه همکاران وظیفه دیگری است که بر عهده واحد مدیریت منابع انسانی است. کسانی که در یک سازمان مشغول به کار و فعالیت هستند، به دلایل مختلف ممکن است از انگیزه‌ی کافی برای کار برخوردار نبوده یا انگیزه خود را از دست داده باشند. بسیاری از وظایف دیگری که بر عهده‌ی واحد منابع انسانی است،‌ بر ایجاد و حفظ و افزایش و یا کاهش انگیزه اعضای سازمان تاثیر دارد. نظام پاداش و پرداخت و جبران خدمات، نظام ارزیابی توانمندی‌ها، نظام جذب، فرایند ترک سازمان، همه و همه می‌توانند انگیزه کارکنان را افزایش یا کاهش دهند. با این وجود به دلیل اهمیت بالای بحث انگیزه، عموماً در فهرست وظایف واحد منابع انسانی، حفظ انگیزه کارکنان را هم فهرست می‌کنند. برخی منابع علمی هم، ترجیح می‌دهند حفظ انگیزه را نه به عنوان یکی از وظایفُ،‌ بلکه به عنوان ماموریت واحد منابع انسانی مطرح کنند.

واحد منابع انسانی، اگر دغدغه حفظ و افزایش انگیزه‌ی یکایک افراد فعال در یک سازمان را سرلوحه کار خود قرار ندهد، مفهوم اصلی خود را از دست داده است.

شرح وظایف :

انجام کلیه امور پرسنلی , رفاه و تعاون , دبیرخانه

انجام کلیه امور کارگزینی شامل تهیه و صدور احکام ترفیع , ارتقاء گروه , مرخصی , بازنشستگی , بازخریدی , ماموریت و غیره

اجرای کلیه قوانین و مقررات آئین نامه ها و دستور العمل های استخدامی و اداری و دستوررات صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ابلاغ احاکم صادره

تکمیل پرونده های استخدامی و تهیه خلاصه پرونده و بایگانی انها

تشکیل کمیته اجرائی مرحله دوم و شورای ارزشیابی مدیران و کارشناسان تخصصی و تحقیقی و صدور احکام آنان

همکاری در تهیه بودجه سازمان با واحد مربوط

انعکاس بررسی و شایستگی و استعداد مستخدمین از پرونده های مربوطه بمنظور تعیین استحقاق و ترفیع به واحدهای ذیربط

جمع آوری و تنظیم آمار پرسنلی

نگهداری و حفاظت پرونده ها و سوابق مستخدمین سازمان در بایگانی پرسنلی

انجام امور مربوط به بازنشستگی و وظیفه و رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر تعاونی کارکنان

انجام امور مربوط به وامهای مختلف و کمک های غیرنقدی و هزینه عائله مندی کارکنان در چهارچوب مقررات

مطالعه قوانین و طرحهای استخدامی و اظهار نظر در مورد طرحهای مورد عمل

پیش بینی کادر مورد نیاز سازمان با هماهنگی واحدهای ذیربط

برنامه ریزی پیرامون تامین نیروی انسانی متخصص در قالب تشکیلات و پستهای سازمانی با هماهنگی واحدهای ذیربط

انجام امور استخدام پرسنل مورد نیاز با رعایت قوانین و مقررات موجود

انجام کلیه امور مربوط به استخدام (اخذ مجوز نشر آگهی ثبت نام و برگزاری آزمون)داوطلبان استخدام

تهیه دستور العمل های مربوط به امور اداری و استخدامی

انجام کلیه امور آموزش در مجتمع

راه اندازی واحد تربیت بدنی برای پرسنل

 

 

واحد مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد.

به طور دقیق‌تر: جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی آنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد فضایی مطمئن و منصفانه برای کارکنان.

واحد مدیریت منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید.

حفظ انگیزه همکاران وظیفه دیگری است که بر عهده واحد مدیریت منابع انسانی است. کسانی که در یک سازمان مشغول به کار و فعالیت هستند، به دلایل مختلف ممکن است از انگیزه‌ی کافی برای کار برخوردار نبوده یا انگیزه خود را از دست داده باشند. بسیاری از وظایف دیگری که بر عهده‌ی واحد منابع انسانی است،‌ بر ایجاد و حفظ و افزایش و یا کاهش انگیزه اعضای سازمان تاثیر دارد. نظام پاداش و پرداخت و جبران خدمات، نظام ارزیابی توانمندی‌ها، نظام جذب، فرایند ترک سازمان، همه و همه می‌توانند انگیزه کارکنان را افزایش یا کاهش دهند. با این وجود به دلیل اهمیت بالای بحث انگیزه، عموماً در فهرست وظایف واحد منابع انسانی، حفظ انگیزه کارکنان را هم فهرست می‌کنند. برخی منابع علمی هم، ترجیح می‌دهند حفظ انگیزه را نه به عنوان یکی از وظایفُ،‌ بلکه به عنوان ماموریت واحد منابع انسانی مطرح کنند.

واحد منابع انسانی، اگر دغدغه حفظ و افزایش انگیزه‌ی یکایک افراد فعال در یک سازمان را سرلوحه کار خود قرار ندهد، مفهوم اصلی خود را از دست داده است.

شرح وظایف :

انجام کلیه امور پرسنلی , رفاه و تعاون , دبیرخانه

انجام کلیه امور کارگزینی شامل تهیه و صدور احکام ترفیع , ارتقاء گروه , مرخصی , بازنشستگی , بازخریدی , ماموریت و غیره

اجرای کلیه قوانین و مقررات آئین نامه ها و دستور العمل های استخدامی و اداری و دستوررات صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ابلاغ احاکم صادره

تکمیل پرونده های استخدامی و تهیه خلاصه پرونده و بایگانی انها

تشکیل کمیته اجرائی مرحله دوم و شورای ارزشیابی مدیران و کارشناسان تخصصی و تحقیقی و صدور احکام آنان

همکاری در تهیه بودجه سازمان با واحد مربوط

انعکاس بررسی و شایستگی و استعداد مستخدمین از پرونده های مربوطه بمنظور تعیین استحقاق و ترفیع به واحدهای ذیربط

جمع آوری و تنظیم آمار پرسنلی

نگهداری و حفاظت پرونده ها و سوابق مستخدمین سازمان در بایگانی پرسنلی

انجام امور مربوط به بازنشستگی و وظیفه و رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر تعاونی کارکنان

انجام امور مربوط به وامهای مختلف و کمک های غیرنقدی و هزینه عائله مندی کارکنان در چهارچوب مقررات

مطالعه قوانین و طرحهای استخدامی و اظهار نظر در مورد طرحهای مورد عمل

پیش بینی کادر مورد نیاز سازمان با هماهنگی واحدهای ذیربط

برنامه ریزی پیرامون تامین نیروی انسانی متخصص در قالب تشکیلات و پستهای سازمانی با هماهنگی واحدهای ذیربط

انجام امور استخدام پرسنل مورد نیاز با رعایت قوانین و مقررات موجود

انجام کلیه امور مربوط به استخدام (اخذ مجوز نشر آگهی ثبت نام و برگزاری آزمون)داوطلبان استخدام

تهیه دستور العمل های مربوط به امور اداری و استخدامی

انجام کلیه امور آموزش در مجتمع

راه اندازی واحد تربیت بدنی برای پرسنل

 

 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر