24/01/1400
 

امـور مالی

مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد.

 

ماموریت ومهارت های کسب شده جهت انجام برنامه ریزی در کار

تهیه و تنظیم دستورالعملها، روشها و رویه های مالی بمنظور ایجاد هماهـنگی و انجـام عمـلیات حسابداری در واحد های مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده.

تامین مالی، بودجه بندی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری برای طرح ریزی استراتژیهای بازاریابی قیمـت گذاری محصولات.

انجام تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی واحدهای مختلف و بررسی گزارشهای مالی و روشن نمودن وضعیت مالی مجتمع.

 

حدود مسئولیتها

برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی مجتمع در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی. مدیرمالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی , نقش اساسی دارد.

 

شرح وظایف امور مالی

مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها

تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری

نگهداری سوابق و مدارک مالی, کنترل فعالیتهای مالی, مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها, دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری

پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت وجوه لازم برای سرمایه گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک بازار سرمایه و بازده پروژه ها ی سرمایه گذاری همچنین بکارگیری ارقام پیش بینی نشده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاستهای سود آوری و پیش بینی اقـلام بهای تمام شده و هزینه

تهیه و تنظیم خط مشی ها, دستورالعمل ها, روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف

دریافت گزارشهای مالی از واحدها، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها

برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف

ارزیابی مستمر سیستمها, روشها, و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی

برنامه ریزی و اجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان

بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات

اعمال نظارت مالي بر هزينه هاي مختلفي كه براي واحدها انجـام مي شود از نظر انطباق با آئين نامه و ساير مقررات عمومي و دستورالعمل هاي صادره و بررسي صحت و سلامت آنها در ارتباط با پرداخت صورتحساب ماهيانه قراردادها و هزينه هاي آگهي مناقصه و غيره

ثبت هزينه ها و عمليات مالي بصورت روزانه در دفاتر حسابداري و بررسي و تنظيم و نگهداري حسابها و تفكيك انواع هزينه ها براساس قسمتهاي مختلف تحت پوشش

پرداخت حقوق و مزايا و اضافه كار و مأموريت كاركنان و ساير هزينه هاي پرسنلي

تنظيم و جمع بندي ليست هاي مربوطه بمنظور واريز بموقع به بانك جهت پرداخت به پرسنل

ارسال كسورات قانوني مربوط به حقوق از جمله ماليات و بازنشستگي و ساير بدهيهاي متعلقه با تنظيم ليست هاي مربوطه به سازمانهاي ذيربط

تهيه و تنظيم تراز مالي در پايان هر ماه و بررسي صورت مغايرت بانكي بمنظور وضعيت چك هاي صادره و مشخص نمودن چك هاي وصول نشده بين راهي به جهت تطبيق موجودي حساب بانك با دفاتر حسابداري براساس صورتحساب دريافتي از بانك

بررسي و كنترل كليه اسناد هزينه با تهيه صورت ريز و سند مادر بمنظور ارسال به اداره رسيدگی

 

 

 

 

 

 

 

امـور مالی

مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ارتباط دارد.

 

ماموریت ومهارت های کسب شده جهت انجام برنامه ریزی در کار

تهیه و تنظیم دستورالعملها، روشها و رویه های مالی بمنظور ایجاد هماهـنگی و انجـام عمـلیات حسابداری در واحد های مختلف بر اساس استانداردهای تعیین شده.

تامین مالی، بودجه بندی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری برای طرح ریزی استراتژیهای بازاریابی قیمـت گذاری محصولات.

انجام تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی واحدهای مختلف و بررسی گزارشهای مالی و روشن نمودن وضعیت مالی مجتمع.

 

حدود مسئولیتها

برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی مجتمع در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی. مدیرمالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی , نقش اساسی دارد.

 

شرح وظایف امور مالی

مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها

تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری

نگهداری سوابق و مدارک مالی, کنترل فعالیتهای مالی, مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها, دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری

پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت وجوه لازم برای سرمایه گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک بازار سرمایه و بازده پروژه ها ی سرمایه گذاری همچنین بکارگیری ارقام پیش بینی نشده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاستهای سود آوری و پیش بینی اقـلام بهای تمام شده و هزینه

تهیه و تنظیم خط مشی ها, دستورالعمل ها, روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف

دریافت گزارشهای مالی از واحدها، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها

برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف

ارزیابی مستمر سیستمها, روشها, و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی

برنامه ریزی و اجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان

بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات

اعمال نظارت مالي بر هزينه هاي مختلفي كه براي واحدها انجـام مي شود از نظر انطباق با آئين نامه و ساير مقررات عمومي و دستورالعمل هاي صادره و بررسي صحت و سلامت آنها در ارتباط با پرداخت صورتحساب ماهيانه قراردادها و هزينه هاي آگهي مناقصه و غيره

ثبت هزينه ها و عمليات مالي بصورت روزانه در دفاتر حسابداري و بررسي و تنظيم و نگهداري حسابها و تفكيك انواع هزينه ها براساس قسمتهاي مختلف تحت پوشش

پرداخت حقوق و مزايا و اضافه كار و مأموريت كاركنان و ساير هزينه هاي پرسنلي

تنظيم و جمع بندي ليست هاي مربوطه بمنظور واريز بموقع به بانك جهت پرداخت به پرسنل

ارسال كسورات قانوني مربوط به حقوق از جمله ماليات و بازنشستگي و ساير بدهيهاي متعلقه با تنظيم ليست هاي مربوطه به سازمانهاي ذيربط

تهيه و تنظيم تراز مالي در پايان هر ماه و بررسي صورت مغايرت بانكي بمنظور وضعيت چك هاي صادره و مشخص نمودن چك هاي وصول نشده بين راهي به جهت تطبيق موجودي حساب بانك با دفاتر حسابداري براساس صورتحساب دريافتي از بانك

بررسي و كنترل كليه اسناد هزينه با تهيه صورت ريز و سند مادر بمنظور ارسال به اداره رسيدگی

 

 

 

 

 

 

 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر