09/12/1399
فناوری اطلاعات IT

واحد فناوری اطلاعات مجتمع سنگ آهن سنگان از سال 1386 بعنوان واحد مجزا و با هدف ایجاد تسهیلات و مدیریت جریان اطلاعات و بسترهای اطلاعاتی مؤثر و کارآمد ایجاد گردیده است.

 

مأموریت

ایجاد بسترهای مناسب، ابزار و روش های انتقال اطلاعات

تأمین امنیت اطلاعات و افزایش اعتماد و قابلیت دسترسی به جریان اطلاعات در شبکه مجتمع

ارائه خدمات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، اینترنت و اینترانت برای مجتمع

ارائه و اجرای طرح های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه با هدف ایجاد یکپارچگی در سطح مجتمع

 

بیانیه کیفیت

در راستای ارتقاء مدیریت کیفیت در جهت تعالی مجتمع، واحدهای نرم افزار و سخت افزار و شبکه خود را متعهد به انجام موارد ذیل می دانند:

ارتقاء و به روز نگهداشتن نرم افزارهای تخصصی، سیستم های سخت افزاری و شبکه
افزایش دسترسی کارکنان به اطلاعات و دانش مجتمع و منابع خارج از مجتمع با حفظ امنیت اطلاعات

استقرار و بروزرسانی سیستم یکپارچه شبکه جهت ارتباط، انتقال و دسترسی سریع با حفظ امنیت اطلاعات

افزایش سطح رضایتمندی کارکنان و ذینفعان و کاهش زمان پاسخگویی با جلب مشارکت تک تک کارکنان واحد

 

اهداف واحد

 ♦ ایجاد بسترهای مناسب جهت تبادل اطلاعات

بکارگیری سیستم های پیشرفته سخت افزاری و شبکه و پیاده سازی بر مبنای اصلاح فرآیند

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

ارائه طرح های نوین در زمینه فناوری اطلاعات و پیگیری تا مرحله اجرا

 

شرح وظایف واحد

تحلیل و بررسی نرم افزار و سخت افزار موردنیاز مجتمع

پشتیبانی و نگهداری سخت افزار

پشتیبانی نرم افزارهای تخصصی حوزه های مالی، بازرگانی و منابع انسانی

تحلیل در راستای زیرساخت ها و سرویس های شبکه، نگهداری و توسعه بسترهای شبکه

پشتیبانی و مدیریت شبکه های LAN و WAN

نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزار و شبکه

نظارت بر قراردادهای خرید و پشتیبانی نرم افزار،سخت افزار و شبکه

نصب و راه اندازی نرم افزار تمامی سیستم های مجتمع

ارزیابی نرم افزارهای موردنیاز دیگر بخش های مجتمع و طراحی و پیاده سازی آنها توسط کارشناسان این واحد

اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

پیاده سازی مرکز داده (Data Center)

پشتیبانی و مدیریت لینک های بی سیم

 

واحد فناوری اطلاعات مجتمع سنگ آهن سنگان از سال 1386 بعنوان واحد مجزا و با هدف ایجاد تسهیلات و مدیریت جریان اطلاعات و بسترهای اطلاعاتی مؤثر و کارآمد ایجاد گردیده است.

 

مأموریت

ایجاد بسترهای مناسب، ابزار و روش های انتقال اطلاعات

تأمین امنیت اطلاعات و افزایش اعتماد و قابلیت دسترسی به جریان اطلاعات در شبکه مجتمع

ارائه خدمات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، اینترنت و اینترانت برای مجتمع

ارائه و اجرای طرح های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه با هدف ایجاد یکپارچگی در سطح مجتمع

 

بیانیه کیفیت

در راستای ارتقاء مدیریت کیفیت در جهت تعالی مجتمع، واحدهای نرم افزار و سخت افزار و شبکه خود را متعهد به انجام موارد ذیل می دانند:

ارتقاء و به روز نگهداشتن نرم افزارهای تخصصی، سیستم های سخت افزاری و شبکه
افزایش دسترسی کارکنان به اطلاعات و دانش مجتمع و منابع خارج از مجتمع با حفظ امنیت اطلاعات

استقرار و بروزرسانی سیستم یکپارچه شبکه جهت ارتباط، انتقال و دسترسی سریع با حفظ امنیت اطلاعات

افزایش سطح رضایتمندی کارکنان و ذینفعان و کاهش زمان پاسخگویی با جلب مشارکت تک تک کارکنان واحد

 

اهداف واحد

 ♦ ایجاد بسترهای مناسب جهت تبادل اطلاعات

بکارگیری سیستم های پیشرفته سخت افزاری و شبکه و پیاده سازی بر مبنای اصلاح فرآیند

استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

ارائه طرح های نوین در زمینه فناوری اطلاعات و پیگیری تا مرحله اجرا

 

شرح وظایف واحد

تحلیل و بررسی نرم افزار و سخت افزار موردنیاز مجتمع

پشتیبانی و نگهداری سخت افزار

پشتیبانی نرم افزارهای تخصصی حوزه های مالی، بازرگانی و منابع انسانی

تحلیل در راستای زیرساخت ها و سرویس های شبکه، نگهداری و توسعه بسترهای شبکه

پشتیبانی و مدیریت شبکه های LAN و WAN

نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزار و شبکه

نظارت بر قراردادهای خرید و پشتیبانی نرم افزار،سخت افزار و شبکه

نصب و راه اندازی نرم افزار تمامی سیستم های مجتمع

ارزیابی نرم افزارهای موردنیاز دیگر بخش های مجتمع و طراحی و پیاده سازی آنها توسط کارشناسان این واحد

اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

پیاده سازی مرکز داده (Data Center)

پشتیبانی و مدیریت لینک های بی سیم

 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر