24/01/1400
 

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

در سازمان های پیشرو و پیشرفته امروزی مهمترین مقوله ای که مزیت رقابتی برای سازمان بوجود می آورد برنامه ریزی و کنترل در کلیه سطوح سازمانی می باشد در سازمان های رشد یافته مدیران از اهمیت و جایگاه برنامه ریزی و کنترل آگاهند و برای تدوین برنامه ای جامع و برنامه های عملیاتی، اجرای این برنامه ها، بازخوردهای لازم از اجرا و مشکلات و موانع موجود و همچنین بازبینی و اصلاح برنامه ها هماهنگی و همکاری لازم را انجام می دهند. در صورت برنامه ریزی عملیاتی مدیران و مسئولان می توانند در صورت بروز اشتباهات احتمالی در برآورد نیازها و تعیین اهداف، بلافاصله با تجدید نظر از اتلاف وقت و اسراف بودجه ای که ممکن است بدون برنامه ریزی بوجود آید جلوگیری کرده و یا حداقل آن ها را تعدیل کنند.

 

وظایف مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه به سه بخش زیر تقسیم بندی می شود:

برنامه ریزی

سیستم ها و روش ها

مدیریت و کنترل پروژه

 

برنامه ریزی و  کنترل:

1-تهیه، تدوین و بروز رسانی چشم انداز و سند راهبردی، برنامه های کوتاه مدت و تفصیلی مجتمع.

2-نظارت بر اجرا و انجام برنامه های مصوب و ابلاغ شده و تهیه گزارش های پیشرفت.

3-تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی بلند مدت و کوتاه مدت با همکاری واحدهای ذی ربط.

4-بررسی و بازنگری برنامه های عملیاتی با توجه به گزارشات دریافتی و برگزاری جلسات مستمر با واحد ها.

5-تهیه گزارش عملکرد روزانه، هفتگی و ماهیانه از بخش های اکتشاف، استخراج، خردایش، سنگ شکن ها، کارخانه کنسانتره و فروش

6-تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالیانه مجتمع

7-تهیه گزارشات موضوعی و موردی مورد نیاز مدیریت مجتمع

 

سیستم ها و روش ها:

1-تعریف و تشخیص فرایندها و فعالیت های سازمان و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای لازم منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت.

2-پایش و اندازه گیری مستمر فرایندها و فعالیتهای سازمان و بازنگری آنها.

3-برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی و خارجی بر مبنای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت.

4-طراحی مدلهای بهبود فرایندها و ابلاغ فرایندهای بهبود یافته و نظارت بر حسن انجام آنها.

5-تهیه گزارشات مدیریتی لازم ازنتایج پایش و بهبود فرایندها و نتایج اجرای سیستم مدیریت کیفیت و ارائه به مراجع تصمیم گیری.

6-تعریف و پیاده سازی پروژه ها، مدلها و ابزار بازسازی سازمانی از قبیل مهندسی مجدد (BPR)، سامان دهی محیط کار (5S)، متدولوژی شش سیگما (6Sigma)، مدل تعالی سازمانی (EFQM)، مدل بهبود مستمر (QFD) و...

 

مدیریت و کنترل پروژه:

 

1-برنامه ریزی و مدیریت پروژه های مجتمع بر مبنای استاندارد مدیریت پروژه PMBOK.

2-مشارکت در انجام مطالعات توجیهی و مطالعات طرح تفضیلی پروژه های مجتمع (مطالعات مرحله اول و مرحله دوم).

3-برنامه ریزی و مدیریت پروژه در فازهای مختلف پروژه شامل فاز تعریف پروژه، فاز برنامه ریزی پروژه و فاز پیاده سازی پروژه.

4-تعریف و شناسایی فرایندهای مدیریت پروژه در مراحل فرایندهای آغازین، فرایندهای برنامه ریزی، فرایندهای اجرایی، فرایندهای کنترلی و فرایندهای اختتامی.

5-دریافت، بررسی و تایید گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه پیمانکاران اجرایی و به روز رسانی برنامه زمان بندی

6-پیگیری دلایل انحراف از برنامه زمان بندی و درخواست ارائه راهکارهای جبرانی از پیمانکاران.

7-تهیه گزارشات پیشرفت پروژه بر مبنای پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی و ارائه به مراجع بالاتر.

 

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

در سازمان های پیشرو و پیشرفته امروزی مهمترین مقوله ای که مزیت رقابتی برای سازمان بوجود می آورد برنامه ریزی و کنترل در کلیه سطوح سازمانی می باشد در سازمان های رشد یافته مدیران از اهمیت و جایگاه برنامه ریزی و کنترل آگاهند و برای تدوین برنامه ای جامع و برنامه های عملیاتی، اجرای این برنامه ها، بازخوردهای لازم از اجرا و مشکلات و موانع موجود و همچنین بازبینی و اصلاح برنامه ها هماهنگی و همکاری لازم را انجام می دهند. در صورت برنامه ریزی عملیاتی مدیران و مسئولان می توانند در صورت بروز اشتباهات احتمالی در برآورد نیازها و تعیین اهداف، بلافاصله با تجدید نظر از اتلاف وقت و اسراف بودجه ای که ممکن است بدون برنامه ریزی بوجود آید جلوگیری کرده و یا حداقل آن ها را تعدیل کنند.

 

وظایف مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه به سه بخش زیر تقسیم بندی می شود:

برنامه ریزی

سیستم ها و روش ها

مدیریت و کنترل پروژه

 

برنامه ریزی و  کنترل:

1-تهیه، تدوین و بروز رسانی چشم انداز و سند راهبردی، برنامه های کوتاه مدت و تفصیلی مجتمع.

2-نظارت بر اجرا و انجام برنامه های مصوب و ابلاغ شده و تهیه گزارش های پیشرفت.

3-تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی بلند مدت و کوتاه مدت با همکاری واحدهای ذی ربط.

4-بررسی و بازنگری برنامه های عملیاتی با توجه به گزارشات دریافتی و برگزاری جلسات مستمر با واحد ها.

5-تهیه گزارش عملکرد روزانه، هفتگی و ماهیانه از بخش های اکتشاف، استخراج، خردایش، سنگ شکن ها، کارخانه کنسانتره و فروش

6-تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالیانه مجتمع

7-تهیه گزارشات موضوعی و موردی مورد نیاز مدیریت مجتمع

 

سیستم ها و روش ها:

1-تعریف و تشخیص فرایندها و فعالیت های سازمان و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای لازم منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت.

2-پایش و اندازه گیری مستمر فرایندها و فعالیتهای سازمان و بازنگری آنها.

3-برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی و خارجی بر مبنای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت.

4-طراحی مدلهای بهبود فرایندها و ابلاغ فرایندهای بهبود یافته و نظارت بر حسن انجام آنها.