09/12/1399
گواهینامه ها

گواهینامه ها

1-      ایزو 90001 مدیریت کیفیت در سال 1387

2-      ایزو 14001 مدیریت زیست محیطی در سال 1387.

3-      ایزو 18001 مدیریت ایمنی و بهداشت در سال 1387

4-      دریافت نشان دو ستاره تلاشگران در جایزه بهره وری ایمیدرو در سال 1391

گواهینامه ها

1-      ایزو 90001 مدیریت کیفیت در سال 1387

2-      ایزو 14001 مدیریت زیست محیطی در سال 1387.

3-      ایزو 18001 مدیریت ایمنی و بهداشت در سال 1387

4-      دریافت نشان دو ستاره تلاشگران در جایزه بهره وری ایمیدرو در سال 1391

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر