19/12/1399

محدوده پلاسری سد باطله

محدوده اکتشافی مورد نظر به مساحت 3/3 کیلومتر  مربع در حاشیه سد باطله کارخانه فرآوری معدن سنگان با روند شمال غربی- جنوب شرقی با مورفولوژی هموار واقع گردیده بطوریکه در سمت غرب به صورت باریکه­ای با روند شمال شرق جنوب غرب گسترش یافته است در حالی که در بخش شرقی (مجاورت سد باطله) به پهنای آن افزوده می­شود. باریکه غربی عمدتاًٌ از آنومالی­های A و B تغذیه شده و قسمت شرقی بیشتر از آنومالی­های Cn,Cs تغذیه می­شود.

محدوده پلاسری سد باطله

به منظور اکتشاف لایه پلاسر در این محدوده اقدام به حفر چاهک، برداشت نمونه و تعیین درصد وزنی بازیابی آهن در نمونه ها گردید. مقدار بازیابی آهن از 4% تا 18% متغیر بوده و مقدار متوسط آن 10% می­باشد. بر اساس آنالیز شیمیایی نمونه­های برداشت شده مقدار متوسط عیار آهن در کل لایه پلاسر (قبل از جدایش مغناطیسی) حدود 9%و در بخش آهن­دار (پس از جدایش) حدود 49% می­باشد. بر اساس عمق اکتشاف شده و نتایج بازیابی وزنی آهن و با توجه به عدم اکتشاف کامل عمق ذخیره با فرض گسترش عمقی سنگ آهن با مشخصات اکتشاف شده تا عمقی برابر 50 درصد عمق اکتشاف شده، مجموع ذخیره احتمالی و ممکن سنگ آهن در این محدوده در حدود 3,210,000 تن برآورد می­گردد.

محدوده پلاسری سد باطله

محدوده اکتشافی مورد نظر به مساحت 3/3 کیلومتر  مربع در حاشیه سد باطله کارخانه فرآوری معدن سنگان با روند شمال غربی- جنوب شرقی با مورفولوژی هموار واقع گردیده بطوریکه در سمت غرب به صورت باریکه­ای با روند شمال شرق جنوب غرب گسترش یافته است در حالی که در بخش شرقی (مجاورت سد باطله) به پهنای آن افزوده می­شود. باریکه غربی عمدتاًٌ از آنومالی­های A و B تغذیه شده و قسمت شرقی بیشتر از آنومالی­های Cn,Cs تغذیه می­شود.

محدوده پلاسری سد باطله

به منظور اکتشاف لایه پلاسر در این محدوده اقدام به حفر چاهک، برداشت نمونه و تعیین درصد وزنی بازیابی آهن در نمونه ها گردید. مقدار بازیابی آهن از 4% تا 18% متغیر بوده و مقدار متوسط آن 10% می­باشد. بر اساس آنالیز شیمیایی نمونه­های برداشت شده مقدار متوسط عیار آهن در کل لایه پلاسر (قبل از جدایش مغناطیسی) حدود 9%و در بخش آهن­دار (پس از جدایش) حدود 49% می­باشد. بر اساس عمق اکتشاف شده و نتایج بازیابی وزنی آهن و با توجه به عدم اکتشاف کامل عمق ذخیره با فرض گسترش عمقی سنگ آهن با مشخصات اکتشاف شده تا عمقی برابر 50 درصد عمق اکتشاف شده، مجموع ذخیره احتمالی و ممکن سنگ آهن در این محدوده در حدود 3,210,000 تن برآورد می­گردد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر